Voorwaarden Consument Leggle.nl

Deze voorwaarden zijn ook beschikbaar in pdf: 

Definities:

Aanbieder: Een juridisch dienstverlener die een profiel heeft aangemaakt op de Website.

Bezoeker: Een bezoeker van de website van Leggle, die gebruik wenst te maken van de diensten van een Aanbieder.

Leggle: de besloten vennootschap Leggle B.V. gevestigd te Utrecht (KvK 50356232).

Website: de sites leggle.com en leggle.nl.

Zaak: de door Bezoeker aan de Aanbieder verleende, en door Aanbieder geaccepteerde opdracht tot juridische dienstverlening.

Review: Een door een Bezoeker opgestelde beoordeling van de dienstverlening door een Aanbieder.

Vaste prijs: De prijs die je betaalt bij Leggle is all-in. Geen uurtje factuurtje dus. Eventuele externe kosten die niet inbegrepen zijn:

  • Griffierechten
  • Gerechtsdeurwaarderskosten
  • Reiskosten van de jurist
  • Kosten die derde partijen met zich meebrengen (vertaler e.d.)

Wat kun je van Leggle verwachten?

Leggle brengt je in contact met de jurist die het best bij jou past. Jij kiest jouw jurist door een aantal vragen te beantwoorden op de website. Op grond hiervan toont Leggle je een aantal juristen en een prijs waarvoor zij jouw zaak aan zullen nemen.

Je krijgt binnen een dag  bericht of de zaak is aangenomen. Er zijn namelijk een paar redenen op basis waarvan een jurist jouw zaak kan weigeren, bijvoorbeeld  als hij jouw wederpartij al als klant heeft.

Je hebt de keuze uit vier verschillende diensten met bijbehorende tarieven:

1. Hulp bij het opstellen van een juridische brief. 

Dat mag een brief zijn die je zelf al hebt gemaakt en die je wilt laten beoordelen. Het kan ook een brief opgesteld door de jurist zijn.

2. Een beoordeling van je zaak

De jurist bestudeert de stukken die jij opstuurt. Je ontvangt een kort advies over de haalbaarbehid van je zaak en stappen die kan nemen om een gunstig resultaat te behalen.

3. Onderhandelen

Kies je voor "onderhandelen", dan kun je van jouw jurist verwachten dat je een duidelijk behandelplan krijgt en dat je probleem helemaal uit handen wordt genomen. Jouw jurist onderhandelt uit jouw naam en voorkomst verdere emotionele confrontaties. Je zult samen kijken naar het onderhandelingsvoorstel en samen bespreek wat de ideale uitkomst is.

4. Procederen

Jouw jurist zal samen met jou een strategie opstellen, vervolgens met een behandelplan komen en de wederpartij op de hoogte stellen. De dagvaarding wordt opgesteld door jouw jurist en hij of zij neemt alle verdere juridische zorgen van je over. Ook voert jouw jurist het woord namens jou tijdens de zitting. Het vonnis zullen jullie samen bespreken.

Als de zaak is aangenomen ontstaat er een rechtstreekse overeenkomst tussen jou en de jurist,  Leggle is daarbij geen partij.  Leggle regelt de financiële afhandeling voor de jurist, jij ontvangt van Leggle een factuur namens de jurist.

Algemene Zaken

De Leggle-jurist  behandelt alleen zaken waarop het Nederlands recht van toepassing is en waarin de Nederlandse rechter bevoegd is.

Als je hebt gekozen voor hulp bij een conflict en je bent eiser, wat kan je dan verwachten?

De Leggle-jurist zal de door jou aangeleverde stukken bestuderen en overleg met je voeren. Daarna gaat de jurist in contact met de wederpartij (bellen en eventuele brieven schrijven). De jurist stuurt maximaal 3 brieven. Je krijgt van alles een kopie. Als de wederpartij geen gehoor geeft aan jouw eis(en), volgt een beslismoment. Wil je procederen of niet? De jurist stelt een dagvaarding op en stuurt deze aan de wederpartij.

De Leggle-jurist verleent vervolgens bijstand in de gerechtelijke procedure. Als in het kader van de gerechtelijke procedure een zitting plaatsvindt, zal de Leggle-jurist je ook daar ter zijde staan (maximaal één zitting).

Als je hebt gekozen voor hulp bij  een conflict en je bent gedaagde, wat kan je dan verwachten?

De Leggle-jurist verleent bijstand in de procedure waarin je bent betrokken. De Leggle-jurist zal de door jou aangeleverde stukken bestuderen en overleg met je voeren. Daarna gaat de jurist in contact met de wederpartij (bellen en eventuele brieven schrijven).

Als in het kader van een gerechtelijke procedure een zitting plaatsvindt (je moet voor de rechter verschijnen), zal de Leggle-jurist je ook daar ter zijde staan (maximaal één zitting).

Onder ‘gerechtelijke procedure’ worden naast de gewone rechter ook andere scheidsrechterlijke instanties verstaan. Bijvoorbeeld een geschillencommissie of een arbitragecommissie.

Wat verwachten wij van jou?

Zodra de zaak is geaccepteerd, zal je de Leggle-jurist van alle stukken moeten voorzien die van belang zijn voor een goede behandeling van jouw zaak. Mogelijk zal de jurist ook om een kopie identiteitsbewijs verzoeken in verband met een wettelijke identificatieplicht.

De Leggle-jurist zal jou tijdig op de hoogte houden van de belangrijke ontwikkelingen in jouw dossier. Van jou verwachten wij dat je alle informatie die van belang kan zijn voor een goede behandeling van de zaak tijdig aandraagt.

Indien gedurende de behandeling blijkt dat je de Leggle-jurist bewust onjuist of onvolledig hebt geïnformeerd als gevolg waarvan het belang van de zaak of de belangen van Leggle-jurist zijn geschaad, is de Leggle-jurist gerechtigd de dienstverlening te beëindigen.

Indien jij tijdens de behandeling van jouw juridisch probleem de Leggle-jurist verzoekt de behandeling te staken, heb je geen recht op terugbetaling van het door jou betaalde bedrag.

Welke kosten komen voor jouw rekening?

Het tarief waarvoor je de jurist hebt ingehuurd, is inclusief BTW, kantoorkosten etc. Er kunnen echter externe kosten verbonden zijn aan de procedure of kosten van derden die in overleg met jou zijn ingeschakeld. Kosten verbonden aan een procedure zijn bijvoorbeeld de kosten van de gerechtsdeurwaarder, griffierecht, en een mogelijke proceskostenveroordeling. Kosten van derden zijn bijvoorbeeld kosten van een (bouwkundig) expert of een vertaler. Deze kosten worden door de Leggle-jurist voorgeschoten en direct aan jou doorbelast.

Betalen

Je moet de factuur van Leggle direct betalen. Pas nadat de betaling is ontvangen zal de jurist voor je aan de slag gaan.

Bij gespreide betaling gaat de jurist aan de slag na de ontvangst van de eerste betaaltermijn.Ook de daaropvolgende facturen dienen direct betaald te worden. Er is dus geen betaaltermijn. Wordt de factuur niet betaald dan kan de jurist de werkzaamheden opschorten tot betaling is ontvangen.

Bij niet betaling zal Leggle de vordering eenmalig aanmanen. Daarna ben je in gebreke en ben je rente en kosten verschuldigd over de factuur. Het staat Leggle bovendien vrij om de vordering dan uit handen te geven zonder verdere waarschuwing.

Extra bepalingen bij gespreide betaling

Voor gespreid betalen moet Leggle onderzoeken of jij kredietwaardig bent. Dat hebben wij uitbesteed. In dat verband behoudt Leggle zich het recht voor persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan derde partijen. Hieronder wordt met name verstaan het verstrekken van gegevens aan informatiebureau Economic Data Resources B.V. en gelieerde bedrijven voor het verminderen/beperken van kredietrisico’s/financiële risico’s, het innen van vorderingen en het optimaliseren van het debiteurenbeleid alsmede het handhaven van haar zorgplicht.”

Hoger Beroep of complexe zaak

Indien in de procedure blijkt dat er meer dan 1 zitting plaats moet vinden, zal de Leggle-jurist jou een passend aanbod doen om je ook tijdens de vervolg zitting(en) bij te staan.

Indien je in hoger beroep wenst te gaan tegen een uitspraak van de rechter, kan je verder gaan met de jurist die je hebt gekozen als deze bevoegd is bij de hogere rechter. Je kan ook via Leggle een andere jurist zoeken.

Garantie: Niet goed geld terug

Leggle heeft alle vertrouwen in haar juristen. Daarom kent zij een Niet Goed Geld terug garantie. 

Overige bepalingen

Leggle is  niet aansprakelijk voor schade die je zou kunnen lijden door het gebruik van onze  site en onze diensten, het niet beschikbaar zijn van de site, onjuiste informatie op de site en schade als gevolg van juridische dienstverlening door een jurist via Leggle.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet, of grove schuld van de zijde van Leggle dan wel haar medewerkers. Indien Leggle toch aansprakelijk zou zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot € 5000,=.

Leggle verwerkt jouw persoonsgegevens met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst en marketingactiviteiten van Leggle.

Geschillen tussen Leggle en de bezoeker worden in eerste instantie opgelost in overleg. Mocht het toch tot een juridisch geschil komen, dan is uitsluitend de rechter in Amsterdam bevoegd.

De overeenkomst  tussen  de Aanbieder en de Bezoeker wordt gesloten op basis van de door Leggle geformuleerde voorwaarden. Aanbieder kan eigen voorwaarden aanvullend van toepassing verklaren op de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Aanbieder. De eigen voorwaarden van de Aanbieder zijn slechts van toepassing voor zover de voorwaarden van Leggle hierin niet voorzien.