Voorwaarden voor de advocaat op Leggle

Voorwaarden voor advocaten op Leggle, versie 20-05-2016

Overeenkomst tussen een Advocaat en Leggle

Ook integraal: 

Definities:

Aanbieder: Een op het tableau van de Nederlandse orde van advocaten ingeschreven advocaat die een profiel heeft aangemaakt op de Website van Leggle.

Bezoeker: Een bezoeker van de website van Leggle, die gebruik wenst te maken van de diensten van een Aanbieder.

Leggle: de besloten vennootschap Leggle B.V. gevestigd te Utrecht (KvK 50356232).

Profiel: De door de Aanbieder opgestelde omschrijving van zijn (juridische) kennis, ervaring mogelijkheden en kwalificaties.

Vast tarief: Het tarief dat Leggle in rekening brengt aan de Aanbieder, zoals kenbaar gemaakt aan de Aanbieder.

Review: Een door een Bezoeker opgestelde beoordeling van de dienstverlening door een Aanbieder.

Vordering(en): de vordering tot betaling van het door een Bezoeker verschuldigde honorarium van Aanbieder voor een Opdracht.

Website: de sites leggle.com en leggle.nl.

Opdracht: De door de Bezoeker aan de Aanbieder verleende, en door Aanbieder geaccepteerde opdracht tot juridische dienstverlening.

Waarschuwing: Bericht van het management van Leggle dat Aanbieder zich niet aan de regels houdt.

Artikel 1 Algemeen

Leggle is een platform waar Bezoekers een Aanbieder kunnen vinden. De Aanbieder kan zich presenteren door het aanmaken van een Profiel. De Bezoeker kan via de Website van Leggle een overeenkomst sluiten met de Aanbieder. Leggle garandeert noch de (permanente) zichtbaarheid van het profiel, noch het tot stand komen van overeenkomsten met Bezoekers via Leggle.                                                                 

Artikel 2 Het opmaken van een Profiel

De Aanbieder is verantwoordelijk voor de inhoud van het profiel, dat inhoudelijk juist en niet misleidend dient te zijn Het Profiel is persoonlijk en niet overdraagbaar, meerdere profielen van één Aanbieder zijn niet toegestaan.

De Aanbieder vrijwaart Leggle voor iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van onjuistheden of onrechtmatige uitingen in het Profiel.

Teksten van profielen moeten in het Nederlands opgesteld zijn.

Leggle kan te allen tijde een Profiel afkeuren, tijdelijk onzichtbaar maken voor onderzoek of overleg. Leggle kan een profiel verwijderen als de Aanbieder bijvoorbeeld de voorwaarden voor deelname heeft overtreden.

Artikel 3 Aan te leveren documenten Aanbieder

Na het aanmaken van een profiel zal de Aanbieder worden beoordeeld door Leggle voor acceptatie op het Platform. De Aanbieder dient de volgende documenten te overleggen aan Leggle:

  1. bewijs van de inschrijving als advocaat
  2. een kopie van de Kamer van Koophandel inschrijving
  3. een kopie van het voorblad van een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering op naam van de Aanbieder.
  4. eventuele andere stukken die naar het oordeel van Leggle noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het accepteren van de Aanbieder.

Het is Leggle toegestaan deze lijst van documenten naar eigen inzicht te wijzigen en/of aan te vullen.

Na acceptatie zal het Profiel actief worden gemaakt. Bij eventuele afwijzing zal de Aanbieder hiervan op de hoogte worden gesteld en – indien van toepassing - in de gelegenheid zijn om eventuele aanvullende documenten te leveren.

Artikel 4 Actualiseren Profiel

Het is de verantwoordelijkheid van de Aanbieder om te zorgen dat het Profiel correct en actueel is. Indien het de Aanbieder niet langer is toegestaan om zijn beroep uit te oefenen is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de Aanbieder om het profiel te verwijderen.

Leggle kan een profiel tijdelijk inactief maken in afwachting van de beantwoording van aanvullende vragen door Leggle over eventuele gegevens in het profiel.

Artikel 5 Meewerken aan Reviews

Leggle zal Bezoekers aanbieden een Review te schrijven van de diensten van Aanbieder. De Aanbieder heeft de mogelijkheid op deze review te reageren. De Reviews zullen betrekking hebben op de wijze van dienstverlening en niet op het juridische resultaat.

Aanbieder kan Leggle gemotiveerd verzoeken een Review niet te publiceren. Het besluit een Review al dan niet te publiceren is voorbehouden aan Leggle. Indien Leggle besluit dat de Review wordt gepubliceerd dan gaat Aanbieder op voorhand akkoord met publicatie bij het Profiel. Het staat de Aanbieder vrij om zijn commentaar en/of mening te laten publiceren bij de Review.

Artikel 6 Toepasselijke voorwaarden op een Opdracht

De Aanbieder verricht zijn diensten voor een Bezoeker met inachtneming van geldende wet- en regelgeving voor advocaten. De Aanbieder verricht de juridische diensten zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwaam, en redelijk handelend advocaat, en zorgt in dat kader dat hij doorlopend voldoet aan de eisen van bekwaamheid.

Artikel 7 Aanbod Aanbieder aan de Bezoeker
Per zaaksoort heeft Leggle een bepaald puntenaantal vastgesteld. Dit puntenaantal komt in veel gevallen overeen met de door de overheid bepaalde zwaarte van een zaak in het kader van de Wet Gefinancierde Rechtsbijstand. De Aanbieder kan aangeven welk tarief hij aan een punt wil koppelen. Op deze manier ontstaat per Opdracht een vast tarief dat kan verschillen per Aanbieder.

Het staat Aanbieder vrij zijn tarief te wijzigen. Eventuele wijzigingen gelden niet voor reeds geaccepteerde Zaken.

Artikel 8 Beschikbaarheid Aanbieder

Het staat de Aanbieder niet vrij het aanbod in te trekken. Uitzondering hierop is als beroepsregels of andere ethische normen het aanvaarden van de opdracht in de weg staan. Bijvoorbeeld een eventueel “tegengesteld belang”.

Aanbieder is verplicht zijn Profiel uit te schakelen indien Aanbieder niet in staat is (door vakantie, ziekte of anderszins) opdrachten via Leggle te aanvaarden. Als het Profiel van Aanbieder zichtbaar is, wordt aanbieder in beginsel geacht een opdracht van een Bezoeker binnen één werkdag te kunnen accepteren. Dat is uiteraard anders indien een tegenstrijdig belang, (beroeps)regels, of moreel-ethische bezwaren aan acceptatie in de weg staan.

Als Aanbieder ondanks een actief Profiel zonder valide reden opdrachten weigert, is Leggle gerechtigd het Profiel van Aanbieder te verwijderen.

Artikel 9 Intakegesprek, haalbaarheidsadvies en behandelplan

Aanbieder zal eerst een gratis intakegesprek met Bezoeker voeren en de juridische haalbaarheid van de zaak beoordelen. Als een zaak naar het oordeel van Aanbieder redelijkerwijs niet juridisch haalbaar is, zal Aanbieder dit aan Bezoeker meedelen.

Leggle biedt de Bezoeker een Niet Goed Geld Terug garantie. Onderdeel hiervan is dat de Bezoeker een duidelijke verwachting heeft van de dienstverlening door de Aanbieder. In dat verband zal de Aanbieder aan de Bezoeker een duidelijk behandelplan geven zodat deze bekend is met de te nemen stappen. De Aanbieder zal voor de wijze van klantbehandeling werken conform de hiervoor door Leggle opgestelde reactietermijnen.

Artikel 10 Totstandkoming van de overeenkomst van opdracht met de Aanbieder

Een Opdracht komt pas tot stand nadat de Aanbieder een opdracht van Bezoeker heeft geaccepteerd en Leggle de (aan)betaling van de Bezoeker heeft ontvangen. De Bezoeker en de Aanbieder ontvangen van het tot stand komen van de Opdracht bericht.

De overeenkomst tussen de Aanbieder en de Bezoeker wordt gesloten op basis van de door Leggle geformuleerde voorwaarden. Aanbieder kan eigen voorwaarden aanvullend van toepassing verklaren op de Opdracht. De eigen voorwaarden van de Aanbieder zijn slechts van toepassing voor zover de voorwaarden van Leggle hierin niet voorzien.

Artikel 11 Advertentietarief

Door aanmaak van een profiel sluit de Aanbieder een duurovereenkomst met Leggle voor onbepaalde tijd. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst zal het profiel van Aanbieder – met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst – getoond worden op de site van Leggle. Voor de presentatie van zijn profiel op de Website is Aanbieder aan Leggle een maandelijks advertentietarief verschuldigd ad € 50,= exclusief BTW. Leggle is gerechtigd dit tarief per kwartaal aan te passen.

De in dit artikel bedoelde duurovereenkomst kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van iedere maand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 12 Incasso honorarium en factoring

Door het aanmaken van het profiel draagt Aanbieder alle toekomstige Vorderingen over aan Leggle.

Leggle aanvaardt deze overdracht. Leggle verkrijgt de eigendom van de Vorderingen en zal de vorderingen incasseren. Leggle neemt als factor het volledige kredietrisico van de Vorderingen over van Aanbieder.

Eventuele verschotten en reiskosten in verband met de Opdracht zal Aanbieder zelf rechtstreeks bij Bezoeker in rekening brengen en incasseren. De overname van het kredietrisico door Leggle is beperkt tot de gecedeerde Vorderingen ter zake van het honorarium en strekt zich niet uit tot andere vorderingen op Bezoeker zoals verschotten.

De Aanbieder maakt per Opdracht voor verrichte diensten een factuur aan voor Leggle. Aanbieder is per Opdracht een factoringvergoeding gelijk aan 10% van het door Aanbieder door Bezoeker verschuldigde honorarium aan Leggle verschuldigd. De factorvergoeding geldt als vergoeding voor het door Leggle overgenomen kredietrisico op de Vorderingen en in verband met de door Leggle verleende niet goed geld terug garantie. Leggle betaalt de door Aanbieder gecedeerde Vorderingen na aftrek van haar factoringvergoeding maandelijks uit aan de Aanbieder. Leggle zal Aanbieder informeren over het verloop van het incassoproces, teneinde Aanbieder in staat te stellen zijn opschortingsbevoegdheden in te roepen jegens Bezoeker, hetwelk Aanbieder zal doen op eerste verzoek van Leggle.

Uitsluitend facturen aangemaakt via het declaratiesysteem van Leggle komen voor factoring en betaling in aanmerking. Andere facturen worden niet geaccepteerd.

Artikel 13 Garantieregeling

Leggle biedt de Bezoeker een zogeheten Garantieregeling aan. De Bezoeker kan zijn geld terug krijgen of hoeft de factuur niet te voldoen indien de dienst niet overeenkomt met wat hij redelijkerwijs had kunnen verwachten.

De garantieregeling betreft niet de verwachtingen omtrent het juridische resultaat, maar de invulling van de dienstverlening. Dit kan zowel de inhoudelijke als de procedurele kant van de dienst betreffen.

Indien Leggle een beroep op de Garantieregeling heeft gehonoreerd zal de Aanbieder hiervan op de hoogte worden gebracht. Indien het toepassen van de Garantieregeling naar het oordeel van Leggle te wijten is aan de Aanbieder, zal een Waarschuwing volgen.

Artikel 14 Exclusiviteit

Indien Aanbieder een Opdracht heeft aanvaard van een Bezoeker via Leggle staat het de Aanbieder niet vrij eventuele vervolgopdrachten van deze Bezoeker te aanvaarden anders dan via het platform van Leggle. Aanbieder zal een Bezoeker daartoe doorverwijzen naar Leggle. Deze exclusiviteit geldt gedurende 24 maanden na de afronding van de laatste opdracht. Deze periode gaat iedere keer opnieuw in na aanvaarding van een nieuwe Opdracht van de betreffende Bezoeker en blijft van kracht ook na mogelijke beëindiging van de samenwerking tussen Aanbieder en Leggle.

Indien de Aanbieder zelfstandig, dus zonder tussenkomst van Leggle, een opdracht aanvaardt van Aanbieder is de Aanbieder alsnog de overeengekomen vergoeding verschuldigd, met een minimum van € 1000,-- Bovendien is de Aanbieder een niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van
€ 5.000.—  

Artikel 15 Contractoverneming en vrijwaring

Het is de Aanbieder niet toegestaan een Opdracht over te dragen aan derden, tenzij Leggle hiermee schriftelijk akkoord gaat. Leggle is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. De Aanbieder verbindt zich in dat geval om alle ter zake relevante verplichtingen uit de opdracht, waaronder de cessie van de Vorderingen en deze voorwaarden, aan de derde op te leggen.

Artikel 16 Stopzetten dienstverlening door Leggle

Het staat Leggle op ieder moment vrij om de dienstverlening te beëindigen, met inachtneming van het in artikel 11 bepaalde. In welk geval openstaande declaraties van Aanbieder zullen worden voldaan.

Leggle kan zowel de overeenkomst met een individuele Aanbieder beëindigen als de gehele dienstverlening door Leggle staken.

In het geval Leggle de gehele dienstverlening staakt is het Aanbieder toegestaan om verdere (vervolg)diensten aan te bieden aan Bezoekers met wie een overeenkomst is gesloten via Leggle.

Artikel 17 Intellectueel eigendom

Leggle behoudt zich alle rechten voor van intellectuele eigendom die wij gebruiken of hebben gebruikt en/of ontwikkelen en/of hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.

Het is de Aanbieder uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, merken en logo’s en andere geestesproducten te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Aanbieder heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor eigen intern gebruik, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 18 Persoonsgegevens Bezoekers en Aanbieders

Leggle verzamelt en beheert persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de bemiddelingsdiensten, de facturering en marketingdoeleinden.

De persoonsgegevens worden zorgvuldig, met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens beheerd. Medewerkers van Leggle hebben geen toegang tot de documenten en juridische stukken die worden uitgewisseld tussen de Bezoeker en de Aanbieder.

Leggle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle informatie die zij mogelijk tot hun beschikking hebben in het kader van het laten functioneren van de dienst. 

Artikel 19 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Leggle voor alle schade van Aanbieder, bijvoorbeeld schade als gevolg van het gebruik van de (bemiddelings)diensten van Leggle, het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het Profiel van Aanbieder, is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leggle dan wel haar medewerkers.

Voor zover Leggle toch aansprakelijk mocht zijn is de aansprakelijkheid van Leggle te allen tijde beperkt tot de directe schade van Aanbieder en tot het navolgende bedrag: (i) de vergoeding die Leggle van Aanbieder heeft verkregen in een periode van zes maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit, (ii) € 500,- al naar gelang welk van de twee bedragen hoger is.

Aanbieder vrijwaart Leggle voor alle aanspraken van derden – waaronder Bezoekers – die verband houden met de juridische dienstverlening van Aanbieder in een Zaak.

Artikel 20 Wijziging Voorwaarden

Het staat Leggle vrij om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Leggle doet hiervan een mededeling aan de Aanbieder. Indien deze de aangepaste voorwaarden niet wenst of kan aanvaarden, staat het Aanbieder vrij zijn profiel te deactiveren. Eventuele lopende Zaken zullen overeenkomstig de oude voorwaarden worden afgehandeld.

Artikel 21 Toepasselijk Recht en forum

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen zullen partijen eerst in overleg treden om te komen tot een minnelijke regeling.

Bij eventuele geschillen zullen partijen hun geschil voorleggen aan de rechtbank in Amsterdam.