Privacy Statement Leggle

Jij deelt jouw persoonsgegevens met ons. Als je zelf met ons contact opneemt of als wij contact met jou opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring lees je hoe we omgaan met jouw gegevens en jouw privacy. 

 1. Wie zijn wij?

Leggle is de online juridische marktplaats die klanten helpt met het vinden van de juiste jurist, advocaat of mediator. Leggle is een B.V., voor 100% eigendom van DAS Holding N.V.

Voor contact kun je mailen naar info@leggle.com.

2. Wat zijn persoonsgegevens en wat is ’verwerken’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je om andere redenen contact met ons hebt. Denk aan je naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van jouw computer. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar jou als persoon.

Als je een zzp’er je bent, of een eenmanszaak, vof of maatschap hebt, dan zijn de gegevens van de onderneming ook persoonsgegevens. Ze zijn immers direct herleidbaar tot jou.

Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat je kunt doen met gegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

3. Welke persoonsgegevens gebruikt Leggle?

Leggle gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens.

Gegevens voor de aanvraag en uitvoering van onze diensten.
Bij de aanvraag voor diensten van Leggle verstrek je ons gegevens. Deze gegevens leggen wij vast. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres, telefoon­nummer, geboortedatum, rekening­nummer. Dit kunnen natuurlijk ook de (contact)gegevens van jouw bedrijf of van een stichting zijn.  

Als je gespreid wilt betalen voor de dienstverlening, kunnen we ook gebruikmaken van externe bronnen voor een kredietwaardigheidcheck.

Bij het uitvoeren van onze diensten ontvangen wij ook persoonsgegevens. Om goede hulp te kunnen bieden, leggen we alle relevante gegevens over het geschil vast.

Sommige van de gegevens die we vastleggen zijn zogenoemde bijzondere persoonsgegevens. Daarover lees je hieronder meer.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zó gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden.

Denk hierbij aan de volgende soorten gegevens:

 • gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuiging, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst;
 • strafrechtelijke gegevens;
 • biometrische gegevens (vingerafdruk, stem, gelaatskenmerken);
 • burgerservicenummer (BSN).

 Je kunt altijd kenbaar maken dat wij deze bijzondere persoonsgegevens niet meer mogen verwerken. Maar dat zou dan wel kunnen betekenen dat wij je minder goed kunnen helpen.

Gegevens als je contact hebt met Leggle
Wij kunnen ook gegevens vastleggen als je contact opneemt met Leggle. Bijvoorbeeld via onze website of via sociale media.

Als je de website van Leggle bezoekt, worden gegevens over jou vastgelegd door middel van cookies. Hiervoor wordt toestemming gevraagd. Lees daar meer over in ons cookiestatement.

Als je contact met ons zoekt via sociale media, bestaat de kans dat je onbedoeld, naast de informatie die je zelf verstrekt, ook andere gegevens met ons deelt. Wij ontvangen dan bijvoorbeeld je naam, profiel en interesses. De gegevens die worden gedeeld zijn afhankelijk van de voorkeuren die je zelf hebt ingesteld. Wil je meer informatie over welke gegevens wij ontvangen en over het aanpassen van je instellingen? Kijk dan op de website en raadpleeg de privacy-policy van de sociale-media-aanbieder.

4. Hoe krijgen wij jouw gegevens?

Leggle kan jouw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de meeste gevallen ontvangen we gegevens direct van jou, omdat je die zelf aan Leggle verstrekt. Bijvoorbeeld omdat je informatie opvraagt via onze website of omdat je gebruik wilt maken van onze diensten.

We kunnen daarnaast persoonsgegevens ontvangen van anderen. De vastlegging van persoonsgegevens is vaak onontkoombaar bij de uitvoering van onze diensten.
We kunnen ook gegevens uit openbare bronnen gebruiken.

 5. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

5.1 Algemeen
Leggle kan haar diensten alleen goed uitvoeren als Leggle daarbij persoonsgegevens kan opvragen en vastleggen. Dat is nodig om gerichte informatie te kunnen geven over onze diensten, maar ook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor fraudebestrijding, het voldoen aan wettelijke bepalingen, voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten en ter verbetering van de dienstverlening. Hierna lichten we dat verder toe.

5.2 Om onze diensten te kunnen leveren
Leggle heeft persoonsgegevens nodig voor een goede uitvoering van de dienstverlening.

Met jouw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • onderzoeken of je klant bij ons kunt worden;
 • jouw aanvraag of wijziging van dienst beoordelen. De aanvraag voor onze diensten gaat vaak digitaal, via een geautomatiseerde verwerking. Je kunt altijd contact met ons opnemen over de uitkomst van de beoordeling;
 • contact met jou opnemen;
 • jouw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

De rechtmatige grondslag voor het verwerken van jouw gegevens is in deze gevallen de overeenkomst die we met je aangaan.

5.3 Marketing

We brengen onze klanten graag op de hoogte van onze diensten. Bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, per e-mail, via onze website en via gepersonaliseerde advertenties. Daarvoor gebruiken we persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor marketingactiviteiten van andere, tot DAS  behorende ondernemingen.

De rechtmatige grondslag voor het verwerken van gegevens voor deze doeleinden is het gerechtvaardigd belang van Leggle bij het onderhouden en vergroten van ons klantenbestand.

5.4 Het voldoen aan wettelijke bepalingen

Voor ons gelden allerlei wettelijke verplichtingen die ons noodzaken om persoonsgegevens te verwerken. Denk hierbij aan verplichtingen om alleen zaken te doen met integere partijen en om zelf een integere bedrijfsvoering te waarborgen. Wet- en regelgeving kan Leggle ook verplichten tot het verlenen van inzage van gegevens aan een overheidsinstelling of een toezichthouder,

De rechtmatige grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de wettelijke verplichting.

5.5 Voor (statistisch) onderzoek en ter verbetering van de dienstverlening

We gebruiken gegevens ook voor onderzoek, voor productverbetering en verbetering van onze dienstverlening. Dat doen we door die te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Zo kunnen we:

 • de oorzaak van klachten oplossen, pagina’s en formulieren op onze websites verbeteren en

  processen versnellen;

 • nieuwe diensten ontwikkelen en bestaande diensten verbeteren.

Bij het analyseren gebruiken we alleen de gegevens die we daarvoor nodig hebben. En we kunnen gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken om de eventuele risico’s van het gebruik van deze gegevens te beperken.

Ook maken we van klanten met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag verschillende groepen (profielen). Daar kunnen we dan op inspelen. We kiezen welke service het beste bij een groep klanten past. Ons aanbod stemmen we daarop af.

De rechtmatige grondslag voor het verzamelen van deze gegevens is het gerechtvaardigd belang van Leggle.

6. Van wie hebben we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegeven van onze klanten. Maar ook van andere personen dan onze klanten. Bijvoorbeeld omdat je direct of indirect contact hebt (gehad) met ons. Ook verwerken we gegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten en van leveranciers.

7. Hoe zorgt Leggle voor persoonsgegevens?

Leggle legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Leggle neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik.

Medewerkers van Leggle en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door Leggle vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden.

Daarnaast zorgen we voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden, TAN-codes en controlevragen. En we investeren in middelen die jou en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit.

8. Bewaartermijnen

Leggle be­waart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
De bewaartermijn die Leggle hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de be­waar­termijn worden jouw persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de be­waar­termijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

9. Jouw rechten. Hoe kan je jouw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?

Je kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Daarnaast kan je bezwaar maken tegen het feit dat Leggle jouw gegevens verwerkt of een verzoek indienen om jouw gegevens over te dragen.

Als je Leggle toestemming hebt verleend tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, kun je deze toestemming intrekken.

Wij hebben voor de verschillende mogelijke verzoeken alvast een formulier voor jou beschikbaar.

Inzage formulier
Verwijderformulier
Formulier overige rechten

Vul het formulier volledig in en stuur ons vervolgens een brief, met als bijlagen het formulier en een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Dit kan naar: Leggle, afdeling Servicemanagement, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam. Wij vragen je met klem op deze kopie jouw BSN en pasfoto door te strepen/onleesbaar te maken. Leggle stuurt je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een reactie op het verzoek. Leggle zal je steeds laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Dit adres kun je ook gebruiken als je een klacht hebt over de wijze waarop Leggle met (jouw) persoonsgegevens omgaat.

Voor meer informatie of klachten over privacy, kan je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10. Verstrekking van gegevens aan derden

Alleen als het nodig is, delen wij gegevens met derden. Dat doen we bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door Leggle, bij het bestrijden van fraude of als de wet- en regelgeving dat vereist. 

10.1 Fraudebestrijding en wettelijke verplichtingen

Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zal Leggle passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

10.2 Ondersteunende diensten

Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals juristen, advocaten, mediators, IT-leveranciers, sociaalnetwerkproviders, marketingbureaus, serviceproviders en screeningsdiensten. Wij maken goede afspraken met dergelijke partijen voordat wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

10.3 Verstrekking aan andere landen

Leggle kan persoonsgegevens overdragen aan andere landen. Wij doen dat alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening ofwel als we daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving. De wetgeving biedt niet in alle landen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens. Daar waar nodig zorgt Leggle ervoor dat er adequate veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn voordat de gegevens worden overgedragen.

11. Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Leggle is verplicht om een datalek binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen van wie de gegevens zijn en/of degenen die ze gebruiken. Die verplichting geldt niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betreffende personen. Datalekken worden bij Leggle altijd intern geregistreerd en beoordeeld. Per geval wordt vastgesteld welke actie er nodig is om de risico’s voor de betrokkenen zo goed mogelijk te beperken.

Het is belangrijk dat alle datalekken die betrekking hebben op persoonsgegevens die door Leggle worden verwerkt bij Leggle worden gemeld en beoordeeld, zodat we daar actie op kunnen ondernemen. Je kunt datalekken melden op datalek@das.nl of melden bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Richt die dan aan: Leggle / DAS, Functionaris voor de Gegevensbescherming, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam.

Wijzigingen

Leggle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website.

Laatst gewijzigd: april 2018

Meer informatie